Jeżeli szukasz bezpiecznego miejsca do edukacji i opieki dla Twojego dziecka.

W Naszym Przedszkolu jest realizowane WWR (Wczesne Wspomaganie Rozwoju) nieodpłatnie.

Informacje Żłobka

NIEPUBLICZNY ŻŁOBEK KAROLINKA ZAPRASZA!

Żłobek działa od 2012 roku. Pracujemy przez cały rok, w godzinach 6:00 – 19:00 od poniedziałku do piątku (z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy), zarówno w ferie jak i w wakacje. Jest możliwa także w sobotę lub niedzielę po indywidualnym uzgodnieniu z dyrekcją placówki. Nasz Żłobek przyjmuje dzieci w wieku od 8 miesięcy do 3 lat, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach do 4 roku życia, np. niepełnosprawność dziecka lub brak miejsc w przedszkolu. Niewątpliwym atutem jest lokalizacja Naszego żłobka (dobry dojazd, w centrum osiedli, a jednak w zacisznym miejscu oraz z placem zabaw). Wyposażenie naszego żłobka jest dostosowane do potrzeb dzieci, które mają doskonałe warunki do zabawy i wypoczynku. Nasze dzieciaki są objęte troskliwą i serdeczną opieką naszych Cioć co sprawia, że nasze maluchy czują się jak w domu. W pracy z dziećmi stosujemy się do przesłania metody Montessori – apelu dziecka do opiekunów – pomóż mi to zrobić więcej.

Plan Dnia wkrótce zostanie zaktualizowany.

Wyżywienie do Naszego Żłobka dostarcza firma kateringowa “Planeta” w Charsznicy. Posiłki, które spożywają Nasze dzieci spełniają wszystkie wartości odżywcze i wartościowe. Urozmiaicamy dietę maluchów by poznawały nowe smaki i konsystencję potraw. Jedzenie jest smaczne, zdrowe, zgodne z wytycznymi sanepidu i pięknie wygląda.

Opłata za pobyt Dziecka w Żłobku wynosi:

 •  5 godzin dziennie: 700 złotych (opłata miesięczna) oraz wyżywienie 10,50 złotych (dzienna stawka)
 • 8 godzin dziennie: 800 złotych (opłata miesięczna) oraz wyżywienie 10,50 złotych (dzienna stawka)
 • 10 godzin dziennie: 900 złotych (opłata miesięczna) oraz wyżywienie 12,50 złotych (dzienna stawka)
 • powyżej 10 godzin dziennie: 1000 złotych (opłata miesięczna) za oświadczeniem rodzica oraz wyżywienie 12,50 złotych (dzienna stawka)

PAKIET GODZINOWY

 • 40 godzin do wykorzystania w danym miesiącu 500 zł
 • 50 godzin do wykorzystania w danym miesiącu 600 zł

WPISOWE JEDNORAZOWE BEZZWROTNE 300 zł

Drogi Rodzicu, jeżeli chcesz:

–  wspierać naturalny rozwój dziecka,

– rozbudzać ciekawość otaczającym światem, 

– stwarzać dziecku okazję do wielozmysłowego doświadczania i poznawania świata, 

– poznać, co dzieci robią w naszym żłobku na co dzień, 

zapraszamy na zajęcia do naszego żłobka.

Proponujemy na nich: 

– doświadczenia stymulujące zmysły (wielozmysłowe poznawanie świata),

– zabawy multisensoryczne (np. słuchanie muzyki odtwarzanej i na żywo, zabawy ruchowe przy muzyce, eksperymentowanie z wodą, poznawanie przyrody ożywionej  i nieożywionej, zabawy z piaskiem kinetycznym, masą solną, plasteliną, gliną, mąką, kaszą, ryżem, itp., zajęcia plastyczne, konkstrukcyjne),

– zajęcia z rytmiki i logarytmiki,

– słuchanie muzyki na żywo, wykorzystanie gry na instrumencie do zajęć z dziećmi,

– ćwiczenia praktycznego dnia, np. naukę przelewania, przesiewania, zapinania guzików, nawlekania,  segregowania, zabawę z pudłem sensorycznym,

– poznawanie wartościowej literatury dla dzieci, np. książek obrazkowych, słuchanie książek czytanych przez nauczyciela,

– poznawanie podstawowych pomocy rozwojowych Montessori, pracy na pomocach i z pomocami.

Niepubliczny Żłobek „Karolinka” realizuje cele i zadania określone w ustawodawstwie, a w szczególności na podstawie programu wychowania żłobkowego, obejmujące następujące cele:
– wspomaganie dzieci w rozwijaniu uzdolnień oraz kształtowanie czynności intelektualnych potrzebnych im w codziennych sytuacjach i dalszej edukacji,
– budowanie systemu wartości, w tym wychowywanie dzieci tak, żeby lepiej orientowały się w tym, co jest dobre, a co złe,
– kształtowanie u dzieci odporności emocjonalnej, koniecznej do racjonalnego radzenia sobie w nowych i trudnych sytuacjach, w tym także do łagodnego znoszenia stresów i porażek,
– rozwijanie umiejętności społecznych, które są niezbędne w poprawnych relacjach z dziećmi i dorosłymi,
– stwarzanie warunków sprzyjających wspólnej i zgodnej zabawie oraz nauce dzieci, o zróżnicowanych możliwościach fizycznych i intelektualnych,
– troska o zdrowie dzieci i ich sprawność fizyczną; zachęcanie do uczestnictwa w zabawach i grach sportowych,
– budowanie dziecięcej wiedzy o świecie społecznym, przyrodniczym i technicznym oraz rozwijanie umiejętności prezentowania swoich przemyśleń w sposób zrozumiały dla innych,
– wprowadzanie dzieci w świat wartości estetycznych i rozwijanie umiejętności wypowiadania się poprzez muzykę, małe formy teatralne oraz sztuki plastyczne,
– kształtowanie u dzieci poczucia przynależności społecznej (do rodziny, grupy rówieśniczej i wspólnoty narodowej) oraz postawy patriotycznej,
– zapewnienie dzieciom lepszych szans edukacyjnych poprzez  wspieranie ich ciekawości, aktywności i samodzielności, a także kształtowanie tych wiadomości i umiejętności, które są ważne w edukacji przedszkolnej,

-przygotowanie dzieci do posługiwania się językiem obcym nowożytnym oraz budowanie pozytywnej motywacji do nauki języków obcych na dalszych etapach edukacyjnych,

– podtrzymywanie i rozwijanie tożsamości narodowej, etnicznej i językowej dla dzieci należących do mniejszości narodowych i etnicznych.           

Żłobek realizuje zadania, wynikające z celów określonych w ust.1 § 3, w ramach następujących obszarów edukacyjnych:
– kształtowanie umiejętności społecznych, porozumiewanie się z dorosłymi i dziećmi, zgodne funkcjonowanie w zabawie i sytuacjach zadaniowych;
– kształtowanie czynności samoobsługowych, nawyków higienicznych i kulturalnych, wdrażanie dziecka w utrzymanie ładu i porządku;
– wspomaganie rozwoju mowy; 
– wspieranie w rozwoju czynności intelektualnych, które stosuje w poznawaniu i rozumieniu siebie i swojego otoczenia;
– wychowanie zdrowotne i kształtowanie sprawności fizycznej dzieci;
– wdrażanie do dbałości o bezpieczeństwo swoje i innych;
– wychowanie przez sztukę – dziecko widzem i aktorem;
– wychowanie przez sztukę – muzyka i śpiew, pląsy i taniec, rytmika;
– wychowanie przez sztukę – różne formy plastyczne;
– wspomaganie rozwoju intelektualnego dziecka, poprzez zabawy konstrukcyjne, budzenie zainteresowań technicznych;
– pomaganie dzieciom w zrozumieniu zjawisk atmosferycznych i w unikaniu zagrożeń;
– wychowanie dla poszanowania roślin i zwierząt;
– wspomaganie rozwoju intelektualnego wraz z edukacją matematyczną;
– kształtowanie gotowości do nauki pisania i czytania;
– wychowanie rodzinne, obywatelskie i patriotyczne,

– przygotowanie dzieci do posługiwania się językiem obcym nowożytnym,

W celu urozmaicenia realizacji zadań oraz wzajemnego wsparcia placówka prężnie współpracuje ze środowiskiem lokalnym.

Wizja żłobka:

Każde dziecko jest dla nas ważne, traktujemy go jako swoistą indywidualność, dla którego podstawą rozwoju jest jego własne różnorodne działanie. Wykwalifikowana kadra pedagogiczna dba o wszechstronny rozwój wychowanków, zapewnia równość szans edukacyjnych każdemu dziecku. Sprawiamy, że dziecko czuje się akceptowane, kochane i szczęśliwe. Przygotowujemy je do przeżywania sukcesów, ale także do radzenia sobie z porażkami. Rodzice naszych wychowanków są partnerami w działaniach dydaktyczno-wychowawczych, wspomagając nas w pracach organizacyjnych. Wspólnie obserwujemy dzieci i dbamy o ich rozwój. Wszyscy pracownicy żłobka troszczą się o to, aby sama nazwa naszego żłobka budziła szacunek, podziw oraz chęć do korzystania z jego usług.

Nasz żłobek:

 • wspomaga wszechstronny rozwój dziecka odpowiednio do jego indywidualnych potrzeb i możliwości. Tworzy bezpieczne warunki do wspólnej nauki i zabawy,
 • promuje dbanie o zdrowie i zachowania przyjazne przyrodzie, buduje poczucie tożsamości regionalnej i narodowej, rozwija kompetencje społeczne, a także uczy odróżniania dobra od zła,
 • kreuje postawy aktywne, twórcze, wspiera działania dziecka w różnych dziedzinach aktywności,
 • rozbudza zainteresowania otaczającym światem przyrodniczym, kulturowym i społecznym,
 • rozbudza wiarę dziecka we własną skuteczność,
 • pomaga dzieciom w pozytywnym postrzeganiu siebie i rozumieniu swoich uczuć,
 • pomaga w rozwoju talentów dziecka, wspiera go w pokonywaniu trudności i barier,
 • pełni funkcję doradczą i wspierającą działania wychowawcze wobec rodziców.

Dziecko w naszym żłobku:

 • jest szczęśliwe, wesołe, czuje się bezpiecznie;
 • jest akceptowane takim, jakim jest oraz odnajduje swoje miejsce w grupie rówieśniczej i otaczającej rzeczywistości;
 • ma możliwość indywidualnego rozwoju oraz uczy się dostrzegać swoje mocne strony, buduje pozytywny obraz samego siebie;
 • jest ciekawe poznawczo i aktywne twórczo, kreatywne, chętnie podejmuje nowe wyzwania, osiąga sukcesy;
 • uczy się rozróżniać podstawowe wartości- dobro, miłość, przyjaźń oraz dostrzegać potrzeby innych ludzi, współpracować z innymi;
 • poznaje swoje prawa i obowiązki;
 • osiąga dojrzałość szkolną na wymaganym poziomie, gwarantującą mu powodzenie w dalszej ścieżce edukacyjnej.

Opiekunowie w naszym żłobku:

 • są aktywni i twórczy, innowacyjni, zaangażowani w pracę przedszkola, dyspozycyjni i taktowni, doskonalą swoją wiedzę i umiejętności, podnoszą kwalifikacje zawodowe, wzbogacają warsztat pracy, dzielą się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, monitorują efektywność własnej pracy;
 • wspierają rozwój psychofizyczny dziecka, jego umiejętności, predyspozycje i uzdolnienia, obserwują i oceniają jego rozwój stosując nowoczesne metody pracy, tworząc i realizując własne programy dostosowane do potrzeb grupy i przedszkola;
 • współpracują w zespołach, z rodzicami i środowiskiem lokalnym a tym pozyskują rodziców do efektywnych działań na rzecz przedszkola oraz poszukują partnerów i przyjaciół przedszkola;
 • aktywnie realizują zadania przedszkola zgodnie z prawem oświatowym i dokumentacją placówki.

Rodzice w naszym żłobku:

 • współpracują z nauczycielami, otrzymują rzetelną i obiektywną informację o postępach i niepowodzeniach dziecka, korzystają z pomocy specjalistów;
 • są partnerami w tworzeniu klimatu, działalności dydaktycznej i zarządzaniu placówką poprzez aktywne uczestnictwo;
 • wyrażają swoją opinię i oceniają pracę żłobka.

W organizacji procesu edukacyjnego:

Do realizacji treści programowych wykorzystujemy w pracy z dzieckiem twórcze metody pracy sprzyjające aktywnemu myśleniu i działaniu dziecka:

 • ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne;
 • zajęcia i zabawy z obszaru edukacji matematycznej prof. E. Gruszczyk- Kolczyńskiej;
 • zajęcia i zabawy z zakresu mowy i myślenia- “Gimnastyka mózgu”- Dennisona;
 • zabawy i zajęcia ze wszystkich obszarów edukacji – pedagogika zabawy “Klanza”;
 • opowieść ruchową;
 • bajkoterapię;
 • metody relaksacyjne;
 • dramę;
 • burze mózgów;
 • zabawy paluszkowe.

W pracy z dzieckiem wykorzystujemy także elementy koncepcji pedagogicznych m. in R. Labana, K. Orffa, W. Sherborne, prof. E. Gruszczyk- Kolczyńskiej- dziecięcej matematyki, pedagogikę zabawy, kinezjologii edukacyjnej Dennisona, Metodę Dobrego Startu- metodę przygotowującą do nauki czytania i pisania:

 • poznajemy potrzeby i aspiracje edukacyjne dzieci;
 • wspieramy rozwój, na bieżąco diagnozując osiągnięcia dzieci, w trudnych sytuacjach zwracamy się do specjalistów;
 • indywidualizujemy pracę z dziećmi, uwzględniając ich zainteresowania, zdolności i potrzeby, dzięki temu umożliwiamy każdemu dziecku osiągnięcie sukcesu;
 • stwarzamy warunki organizacyjne, materialne i programowe do rozwijania u dzieci zainteresowań.

Główne cele edukacji żłobka:

 1. wspomaganie dzieci w rozwijaniu uzdolnień oraz kształtowanie czynności intelektualnych potrzebnych im w codziennych sytuacjach i w dalszej edukacji;
 2. budowanie systemu wartości, w tym wychowywanie dzieci tak, żeby lepiej orientowały się w tym, co jest dobre, a co złe;
 3. kształtowanie u dzieci odporności emocjonalnej koniecznej do racjonalnego radzenia sobie w nowych i trudnych sytuacjach, w tym także do łagodnego znoszenia stresów i porażek;
 4. rozwijanie umiejętności społecznych dzieci, które są niezbędne w poprawnych relacjach z dziećmi i dorosłymi;
 5. stwarzanie warunków sprzyjających wspólnej i zgodnej zabawie oraz nauce dzieci o zróżnicowanych możliwościach fizycznych i intelektualnych;
 6. troska o zdrowie dzieci i ich sprawność fizyczną; zachęcanie do uczestnictwa w zabawach i grach sportowych;
 7. budowanie dziecięcej wiedzy o świecie społecznym, przyrodniczym i technicznym oraz rozwijanie umiejętności prezentowania swoich przemyśleń w sposób zrozumiały dla innych;
 8. wprowadzenie dzieci w świat wartości estetycznych i rozwijanie umiejętności wypowiadania się poprzez muzykę, małe formy teatralne oraz sztuki plastyczne;
 9. kształtowanie u dzieci poczucia przynależności społecznej (do rodziny, grupy rówieśniczej i wspólnoty narodowej) oraz postawy patriotycznej;
 10. zapewnienie dzieciom lepszych szans edukacyjnych poprzez wspieranie ich ciekawości, aktywności i samodzielności, a także kształtowanie tych wiadomości; i umiejętności, które są ważne w edukacji szkolnej.

Cele szczegółowe edukacji żłobka:

 1. żłobek realizuje nowoczesne i skuteczne rozwiązania programowe;
 2. w żłobku dostosowuje się działania do możliwości rozwojowych dzieci;
 3. zespoły nauczycieli wspomagają siebie nawzajem w organizowaniu i realizacji procesów wspomagania rozwoju dzieci;
 4. oferta zajęć realizowanych w żłobku jest modyfikowana, wzbogacana i umożliwia rozwój zainteresowań dzieci;
 5. żłobek realizuje znaną rodzicom koncepcję pracy, która jest analizowana i modyfikowana.
„Edukacja nigdy więcej nie powinna być w głównej mierze przekazywaniem wiedzy, ale musi przyjąć nową formę, szukając uwolnienia dla ludzkich możliwości.”
Dr Maria Montessori

Żłobek Montessori              

Pierwsze przedszkole (Żłobek) Marii Montessori we Włoszech zostało otwarte w roku 1907 i nazwane “Casa dei Bambini”, W Polsce pierwsza tego typu placówka powstała w Lublinie. Niespełna 30 lat temu, w 1994 roku, w Łodzi zostało założone Polskie Stowarzyszenie Montessori, zajmujące się rozpowszechnianiem i promocją metod nauczania Marii Montessori, prowadzeniem szkoleń i edukowania grona pedagogicznego, a także nawiązywaniem kontaktów z innymi państwami. Na stronie internetowej Stowarzyszenia można znaleźć wykaz placówek, które działają w oparciu o metody Montessori. Jeśli chcemy mieć pewność że dane przedszkole stosuje ten sposób nauczania, można zapoznać się programem pracy w przedszkolu.

Lekcje słowne

Maria Montessori duże znaczenie przypisywała „lekcjom słownym”. Jest to kluczowy moment pracy z pomocami, gdyż nauczyciel staje się tu pośrednikiem, łącznikiem pomiędzy pomocą rozwojową a dzieckiem. Poprzez te lekcje dziecko przyswaja pojęcia i nazwy tkwiące w pomocy. Lekcja taka ma zawsze podobny przebieg, a opiera się na trzech etapach:

 1. faza nazwania – asocjacji (skojarzenie konkretu z nazwą),
 2. faza przyporządkowania – ćwiczeń,
 3. faza kontroli. /4/

Przygotowane otoczenie

Przygotowane otoczenie charakteryzuje się:

 • Pięknem, porządkiem, jest rzeczywiste, proste i dostępne
 • Dzieci muszą mieć zapewnioną wolność do pracy, ale jednocześnie umieć podążać według wyznaczonych zasad, które pozwalają na pracę jako część grupy.
 • Dzieciom powinno się zapewnić przystosowane dla nich materiały, które wspierają odkrywanie świata i umożliwiają im rozwój niezbędnych umiejętności.
 • W Metodzie Montessori istnieją mieszane grupy wiekowe, dzięki którym dzieci mogą rozwijać swoje zdolności życia w społeczeństwie i uczyć się od siebie wzajemnie zgodnie z własnym tempem rozwoju.

Lekcje ciszy

Inny wartościowy element montessoriańskiej pedagogiki stanowią „lekcje ciszy”. Ćwiczenia ciszy pomagają dziecku odnaleźć spokój. Kontrola ruchu, ruch medytacyjny i twórcza ekspresja ruchowa, powiązane wzajemnie z uspokojeniem są najlepszym sposobem do powstawania refleksji i możliwością uwewnętrzniania się. Lekcje i ćwiczenia ciszy mają duże znaczenie w wychowawczym rozwoju dziecka. Dzieci stają się spokojniejsze, zachowują się ciszej, łatwiej im się uczyć. Lekcja ciszy ułatwia nie tylko lepsze skupienie, bardziej efektywną pracę, ale pozwala dziecku na odkrycie swojego wnętrza. Służą temu między innymi krótkie ćwiczenia, oparte na wykonywaniu różnorodnych czynności bez wypowiadania słów.

Nauczyciel (rodzic) w podejściu Montessori

Rolą nauczyciela czy rodzica  jest obserwowanie dziecka, a jego ciągłym celem jest coraz rzadsza interwencja w miarę rozwoju dziecka. Nauczyciel jest odpowiedzialny za stworzenie atmosfery spokoju, bezpieczeństwa, porządku i radości, oraz powinien być dostępny dla dziecka, by w razie potrzeby pomóc mu czy zachęcić do działania. Takie podejście pomaga dziecku w rozwoju poczucia pewności siebie i wewnętrznej dyscypliny.
Z młodszymi dziećmi, nauczyciel pracuje poprzez demonstrowanie im użycia materiałów czy zadań odpowiednich dla ich indywidualnego rozwoju.
Największymi talentami nauczyciela czy rodzica jest umiejętność obserwowania oraz wiedza kiedy i jak zainterweniować.

Zapisy dzieci do:

Caldera Forms has been closed as of April 5, 2022 and is not available for download. You can try the other Form plugins instead

Serdecznie zapraszamy!

Zapisy dzieci do:

Caldera Forms has been closed as of April 5, 2022 and is not available for download. You can try the other Form plugins instead

Serdecznie zapraszamy!

Dane kontaktowe

Niepubliczny Żłobek Karolinka

Ul. Chrobrego 43,

32-340 Wolbrom

Tel. 519 557 414

E-mail: przedszkolewolbrom@onet.pl

Nasze Placówki

Niepubliczny Żłobek Karolinka

Ul. Wodna 1

32-340 Wolbrom

oraz

Niepubliczny Żłobek Tomcio Paluszek

Ul. Partyzantów 14,

32-500 Chrzanów

Galeria

Copyright © 2020 Niepubliczny Żłobek Karolinka Wolbrom

Projekt i Realizacja: www.katarzynabyczek.pl